എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

വാര്ത്ത

ഹോം>വാര്ത്ത

വാര്ത്ത

ഞങ്ങളുടെ API 610 പമ്പുകൾ ഇറാഖ് റിഫൈനറി പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു

സമയം: 2021-08-27 ഹിറ്റുകൾ: 21

ഞങ്ങളുടെ API 610 പമ്പുകൾ ഇറാഖ് റിഫൈനറി പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു