ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಸುದ್ದಿ

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ

ಸುದ್ದಿ

ನಮ್ಮ API 610 ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಾಕ್ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಮಯ: 2021-08-27 ಹಿಟ್ಸ್: 128

ನಮ್ಮ API 610 ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಾಕ್ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ