ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

គម្រោង Centrifuge នៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2024

ពេលវេលា: 2024-05-14 ចុច៖ 20

ឧបករណ៍ centrifuges ចំនួន 2pcs ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2024

2

ff63c0a6604b08fb11516746d18a766

ប្រភេទក្តៅ