ប្រភេទទាំងអស់

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

គម្រោងបូម centrifugal នៅនឹងកន្លែង

ពេលវេលា: 2024-05-04 ចុច៖ 21

២៥៩២៥ បបebfa7c0bd9e8720f48dd40828d6ee4b7780cfa8b1e83a15e8717d98428ecc2f85e2c507៨៣០៨៨០៦b៤៣e៤គម្រោងម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅនឹងកន្លែង

ប្រភេទក្តៅ